PSONI - Koło w Kole

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka to „wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie”.

W ramach wczesnego wspomagania pracujemy w zespole specjalistów. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • psycholog,
 • oligofrnopedagodzy,
 • neurologopeda - logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

W ramach tej pomocy wyróżniamy wczesną interwencję logopedyczną, która jest udzielana dzieciom w pierwszych latach ich życia. Polega ona na nabywaniu kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych oraz rozwoju sprawności tych dzieci, u których rozwój mowy jest lub może być zagrożony i tych, u których już zdiagnozowano różnego rodzaju nieprawidłowości.

Badanie logopedyczne najmłodszych dzieci obejmuje ocenę:

 • warunków anatomicznych w obrębie twarzy i jamy ustnej,
 • funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • sposobu oddychania,
 • odruchów, m.in.: szukania, ssania, otwierania i zamykania ust, wysuwania języka, zwracania,
 • koordynacji ssania, połykania i oddychania,
 • sposobu karmienia na wszystkich etapach rozwoju,
 • pozycji, które dziecko przyjmuje w czasie spożywania posiłków,
 • rozwoju funkcji przedjęzykowych, głużenia, gaworzenia.

Wczesną interwencją logopedyczną powinny być objęte:

 • dzieci z tzw. grupy ryzyka (czyli z ciąż wielopłodowych, z porodów patologicznych, z obniżoną punktacją Apgar, dystroficzne, z problemami neurorozwojowymi, z wadami rozwojowymi, z zakażeniami z grupy TORCH, u których stwierdzono zaburzenia napięcia mięśniowego, z asymetrycznym ułożeniem ciała),
 • dzieci przedwcześnie urodzone,
 • dzieci z zespołami genetycznymi.

W ramach wczesnej interwencji logopedycznej u najmłodszych dzieci oferujemy:

 • stymulowanie prawidłowych odruchów w obrębie jamy ustnej i wygaszanie patologicznych wzorców,
 • likwidowanie parafunkcji,
 • naukę prawidłowego karmienia na wszystkich etapach poboru pokarmu,
 • pomoc w doborze właściwych akcesoriów potrzebnych do karmienia, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
 • masaże ustno-twarzowe,
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych,
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego,
 • uwrażliwianie na bodźce słuchowe,
 • przygotowanie i prowokowanie dziecka do różnego rodzaju czynności, adekwatnych do jego wieku i możliwości.

Na zajęcia prosimy umawiać się indywidualnie ze specjalistami. 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586