PSONI - Koło w Kole

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Kole

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, poz. 1) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole (skrócona nazwa „OREW”), reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator danych osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczególnie podstawy prawne dostępne są do wglądu u Dyrektora OREW),

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie celu określonym w treści zgody; na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO.

3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwienia sprawy.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych). Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: OREW w Kole 62 – 600, ul. Wojciechowskiego 21A;

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W OŚRODKU REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM
W KOLE

 

            RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

            Poniżej znajdą Państwo informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa, w realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

 

            W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do Nas o udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Kole. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

1.      Celów przetwarzania,

2.      Kategorii przetwarzanych danych,

3.      Odbiorców danych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

4.      Planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania tego okresu,

5.      Prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

6.      Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.      Źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,

8.      Nie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

            Poza informacjami, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych, (czyli informację o danych osobowych). Pierwsza kopia danych podlegających przetwarzaniu jest bezpłatna, za każdą kolejną możemy pobrać opłatę. Prawo do dostępu do danych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach, np. możemy odmówić wydania kopii danych, jeżeli nie można jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych

 

            Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym. Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

 

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

 

            Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych, ale wyłącznie, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna
z następujących okoliczności:

1.      Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane,

2.      Cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania,

3.      Złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

4.      Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

5.      Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

6.      Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

            Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone, ale wyłącznie
w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację, dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

            Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać
w ściśle określonych sytuacjach:

1.      Kwestionują Państwo prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez Administratora),

2.      Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy Administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),

3.      Sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

4.      Potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
(dane utraciły cel przetwarzania).

 

            W razie ograniczenia przetwarzania danych osobowych na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskania od Państwa odrębnej zgody.

            Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas poinformujmy Państwo o uchyleniu ograniczenia.

      

Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania

 

Przysługuje Państwu prawo do bycia powiadomionym o:

1.      Sprostowaniu nieprawidłowych danych,

2.      Uzupełnieniu niekompletnych danych,

3.      Usunięciu danych,

4.      Ograniczeniu przetwarzania danych osobowych; Wówczas mamy obowiązek poinformować o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

            Jeżeli poproszą nas Państwo o udzielenie informacji, komu zostały dane przekazane, informacja taka zostanie Państwu udostępniona.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

            W ramach tego uprawnienia mogą Państwo zażądać byśmy przenieśli Państwa dane do innego Administratora. Żądanie zostanie spełnione, jeżeli:

1.      Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania zawartej z umowy,

2.      Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

3.      Jest to technicznie możliwe.

 

            W niektórych sytuacjach Państwa prawo może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 

Prawo do sprzeciwu

 

            W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych chyba, ze wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, to zaprzestaniemy ich przetwarzania do tego celu. Przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec profilowania.

 

Procedura realizacji praw

 

           Celem skorzystania z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym.

            Wobec czego zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie żądań na piśmie, czytelnie podpisanych na adres:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole,
ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło.

 

            Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone w formie ustnej będą potwierdzane notatką służbową. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu weryfikacji tożsamości poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem (oraz podpisanie notatki). Zastrzegamy, iż nie udzielimy żadnych odpowiedzi w rozmowie telefonicznej.

            Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia.

            W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań możemy wydłużyć okres o kolejne dwa miesiące, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwo o przyczynie opóźnienia.

            W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwo o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:

1.      Powodów niepodjęcia działań,

2.   Możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                              

 

 ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W OŚRODKU REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM
W KOLE  

 

            RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

            Poniżej znajdą Państwo informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa, w realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

 

            W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do Nas o udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy w Kole. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

1.      celów przetwarzania,

2.      kategorii przetwarzanych danych,

3.      odbiorców danych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

4.      planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania tego okresu,

5.      prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

6.      prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.      źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,

8.      niezautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

            Poza informacjami, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych). Pierwsza kopia danych podlegających przetwarzaniu jest bezpłatna, za każdą kolejną możemy pobrać opłatę. Prawo do dostępu do danych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach, np. możemy odmówić wydania kopii danych, jeżeli nie można jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych

 

            Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym. Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

 

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

 

            Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych, ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna
z następujących okoliczności:

1.      dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane,

2.      cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania,

3.      złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

4.      dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

5.      dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

6.      dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

            Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone, ale wyłącznie
w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

            Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać
w ściśle określonych sytuacjach:

1.      kwestionują Państwo prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez Administratora),

2.      wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy Administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),

3.      sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

4.      potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
(dane utraciły cel przetwarzania).

 

            W razie ograniczenia przetwarzania danych osobowych na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskania od Państwa odrębnej zgody.

            Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas poinformujmy Państwo o uchyleniu ograniczenia.

      

Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania

 

Przysługuje Państwu prawo do bycia powiadomionym o:

1.      sprostowaniu nieprawidłowych danych,

2.      uzupełnieniu niekompletnych danych,

3.      usunięciu danych,

4.      ograniczeniu przetwarzania danych osobowych; Wówczas mamy obowiązek poinformować o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

            Jeżeli poproszą nas Państwo o udzielenie informacji komu zostały dane przekazane, informacja taka zostanie Państwu udostępniona.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

            W ramach tego uprawnienia mogą Państwo zażądać byśmy przenieśli Państwa dane do innego Administratora. Żądanie zostanie spełnione jeżeli:

1.      przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania zawartej z umowy,

2.      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

3.      jest to technicznie możliwe.

 

            W niektórych sytuacjach Państwa prawo może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 

Prawo do sprzeciwu

 

            W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych chyba, ze wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, to zaprzestaniemy ich przetwarzania do tego celu. Przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec profilowania.

 

Procedura realizacji praw

 

           Celem skorzystania z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym.

            Wobec czego zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie żądań na piśmie, czytelnie podpisanych na adres:

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy w Kole,
ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło.

 

            Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone w formie ustnej będą potwierdzane notatką służbową. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu weryfikacji tożsamości poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem (oraz podpisanie notatki). Zastrzegamy, iż nie udzielimy żadnych odpowiedzi w rozmowie telefonicznej.

            Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia.

            W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań  możemy wydłużyć okres o kolejne dwa miesiące, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwo o przyczynie opóźnienia.

            W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwo o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:

1.      powodów niepodjęcia działań,

2.      możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586