PSONI - Koło w Kole

Statut

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Konwencja Praw Dziecka art. 23

„Państwa – Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski – zwłaszcza
do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju.”

„Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc ... ma zapewnić aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.”


DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - ONZ

pkt. 2. „Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawniania fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa
w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.”

...

pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona umysłowo powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”

 

 

 

Rozdział  1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

1.    Pełna nazwa placówki brzmi: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.

2.    Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu.

3.    Dopuszcza się używanie skróconej nazwy placówki w brzmieniu: OREW

4.    Siedziba placówki mieści się w budynku Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole przy  ul. Wojciechowskiego 21a
62-600 Koło w  województwie wielkopolskim.

 

§ 2

1.      Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Kole .

2.  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole powołany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na pisemny wniosek Zarządu Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Kole.

3. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole przeznaczony jest
 dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają   kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej
w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku :

1)     niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia;

2)     niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 roku życia wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do wieku 24 lat, tj. do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym wychowanek kończy 24 rok życia, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy,

3)     niepełnosprawnych, bądź zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

4.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole działa na podstawie:

1)          ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
;

2)          ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

3)          ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.);

4)          statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych aktów wewnętrznych.

 

5.      Podstawą prawną działalności OREW jest również:

1)     akt powołania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU Koła
w Kole wydany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym;

2)     zaświadczenie dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu kolskiego;

3)     statut OREW.

6.      We wszystkich zakresach objętych statutem Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–   Wychowawczy w Kole realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także uchwały jego organów.

 

7. Nadzór nad OREW sprawują:

1)     w zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym – Zarząd Koła TK PSOUU Koło w Kole ;

2)     w zakresie nadzoru pedagogicznego – Wielkopolski Kurator Oświaty.

8. Środki na działalność OREW pochodzą z:

    1) dotacji odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego - na działalność oświatową
  w ramach części oświatowej subwencji ogólnej

  2) innych niż wymienione w pkt. 1 pozyskanych przez TK PSOUU Koło w Kole,
   w tym dotacji i darowizn.

9. OREW prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)     PSOUU – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

2)     TK PSOUU Koło w Kole – należy przez to rozumiećTerenoweKoło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole;

3)     OREW – należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Kole;

4)     Zarząd Koła - należy przez to rozumieć Zarząd Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Kole;

5)     nauczycielach — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

6)     wychowankach – należy przez to rozumieć:

a)    dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, realizujące zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat;

b)   dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, realizujące wychowanie przedszkolne i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

c)    dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym
lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

d)   młodzież realizującą kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym tj. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

7)     niepełnosprawności intelektualnej – należy przez to rozumieć upośledzenie umysłowe lub niedorozwój umysłowy;

8)     zespole terapeutycznym – należy przez to rozumieć zespółspecjalistów (organ wewnętrzny OREW) powoływany w danym okresie organizacyjnym przez dyrektora OREW do pracy z konkretnym wychowankiem dla określania, wdrażania, realizacji
i ewaluacji indywidualnego programu;

9)     zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – należy przez to rozumieć zespół specjalistów powoływany przez dyrektora do wczesnej diagnozy, stymulacji rozwoju, rehabilitacji i poradnictwa wychowawczego i psychologicznego dla dzieci od urodzenia do 7 roku życia zagrożonym niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnych intelektualnie oraz tych, których rozwój jest znacznie opóźniony
i nieharmonijny;

10) terapeucie prowadzącymnależy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora OREW dla każdego wychowanka nauczyciela lub innego specjalistę, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozy, realizacji oraz ewaluacji indywidualnego programu;

11) rejestrze wychowanków – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisuje się chronologicznie imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, datę skreślenia z ewidencji wychowanków oraz nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony;

12) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych;

13) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

14) szkoły macierzyste - szkoły, w których wychowankowie wpisani są do ewidencji

 

Rozdział  2

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 

§ 4

 

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnychpotrzeb i możliwości rozwojowych.

 

                                                                     § 5

                                      

1.          Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

1)             poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;

2)             poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;

3)             poprawa sprawności procesów poznawczych;

4)             rozwój osobowości;

5)             rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;

6)             rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;

7)             rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;

8)             rozwój umiejętności współżycia w grupie;

9)             rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

2.     Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

1)           wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;

2)           wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;

3)           rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;

4)           wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

5)           wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSOUU;

6)           stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;

7)           wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

 

 

 

§ 6

1)             Cele OREW w stosunku do wychowanków realizowane są poprzez następujące zadania:

1)  realizacja wychowania, nauki, rewalidacji oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będących formami rocznego przygotowania do nauki, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki oraz przygotowania do pracy;

2)  realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)  wyrabianie możliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania;

4)  stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanków;

5)  terapia logopedyczna, zwłaszcza rozwijanie alternatywnych i wspomagających form komunikacji;

6)  rehabilitacja funkcjonalna, usprawnianie ruchowe dostosowane do stanu i potrzeb wychowanków;

7) socjoterapia, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej
 i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych;

8)  nauka zachowań prozdrowotnych;

9)  terapia zajęciowa, elementarna orientacja zawodowa oraz przygotowanie do pracy;

10) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji
   twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;

11) wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich   
     wynikach odpowiedniego indywidualnego programu postępowania i ewentualnej jego  
     modyfikacji;

12)  działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego;

13)  sprawowanie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmujące w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu
i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;

14)  wpajanie miłości do Ojczyzny i symboli narodowych oraz budzenie szacunku
dla kultury i tradycji  narodu polskiego;

15)  wpajanie poszanowania godności osobistej każdego człowieka;

16)  kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących;

17)  stwarzanie warunków do realizacji projektów edukacyjnych dostosowanych
do możliwości psychofizycznych wychowanków z upośledzeniem umysłowym
w stopniach umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

18)  realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych i integracyjnych między innymi
w formie tzw. zielonych szkół.

 

 

§ 7

Cele OREW w stosunku do rodziny wychowanków realizowane są poprzez następujące zadania:

1)      wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb dziecka;

2)      wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;

3)      wsparcie w sytuacjach losowych;

4)        warsztaty, wykłady;

5)        poradnictwo specjalistyczne;

6)        zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;

7)        spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

 

 

Rozdział  3

ORGANY  PLACÓWKI  I  ICH  KOMPETENCJE

 

§ 8

 

Organami OREW są:

1)             Dyrektor;

2)             Rada Programowa.

§ 9

 

1.      Dyrektora zatrudnia Zarząd Koła.

2.      Obowiązki dyrektora określa Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Koło

3.      Dyrektor odpowiada za politykę personalną OREW.

4.      Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników OREW.

5.      Dyrektor określa zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników OREW.

6.      Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością OREW;

2)      organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

3)      realizowanie uchwał Zarządu Koła;

4)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego placówki niepublicznej;

5)    nadzór nad realizacją  programów realizowanych przez OREW;

6)    kierowanie pracami Rady Programowej;

7)    realizowanie uchwał Rady Programowej;

8)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu wychowankom OREW;

9)    dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;

10) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;

11) dobór, podnoszenie kwalifikacji, organizację i ocenę pracy pracowników.

7.      Dyrektor ściśle współpracuje z Zarządem Koła i księgowością w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej gospodarki finansowej OREW.

8.      Dyrektor składa Zarządowi Koła roczne sprawozdanie z działalności OREW.

9.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Programową o której mowa w §11 i Sekcją Rodziców, o której mowa w §12.

 

 

 

 

                                                                    § 10

 

1.      Rada Programowa jest stałym, kolegialnym organem OREW powołanym
do wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania,
w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.

2.      Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego Regulaminu Rady Programowej.

3.      RadęProgramowąpowołuje i kieruje jej działalnością dyrektor.

4.      W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele, psycholog, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, oraz inni specjaliści powołani do programowania
i kompleksowej realizacji oferty OREW.

5.      Rada Programowa może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełniania swoich zadań, w tym ekspertów zewnętrznych.

6.      Zebrania Rady Programowej są protokołowane.

7.      Nauczyciele oraz inni członkowie Rady Programowej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Programowej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników OREW.

8.      Do zadań Rady Programowej należy:

1)     planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego;

2)     przyjmowanie opracowanych przez zespół terapeutyczny ocen śródrocznych
i rocznych podopiecznych OREW przed ich dostarczeniem do szkół macierzystych wychowanków, w związku z dokonywaniem czynności klasyfikacyjnych
i promocyjnych przez Rady Pedagogiczne tych szkół;

3)     zatwierdzanie planów i harmonogramów pracy placówki;

4)     zatwierdzanie programów wychowawczych i profilaktycznych;

5)     zatwierdzanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych;

6)     podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w placówce;

7)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli OREW;

8)     opiniowanie organizacji pracy OREW (w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych
i rewalidacyjnych, liczebność i skład osobowy oddziałów i zespołów);

9)     opiniowanie terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych;

10) opiniowanie pracy dyrektora OREW;

11) zatwierdzanie wzorów dokumentacji obowiązującej w placówce;

12) zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

13) przyjmowanie dokumentów regulujących pracę placówki;

14) rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków Grupy Koordynacyjnej Sekcji  Rodziców działającej przy Zarządzie Koła PSOUU, dotyczące wszystkich spraw placówki;

15) ustalanie kryteriów wewnętrznego, szkolnego oceniania wychowanków OREW;

16) wnioskowanie do Rad Pedagogicznych szkół macierzystych podopiecznych
o wydłużenie etapu edukacyjnego uczniom realizującym w OREW obowiązek szkolny/nauki;

17) przyjmowanie  projektów zmian do dokumentów zatwierdzanych przez organ  
 prowadzący.

  

§ 11

1. Rodzice wychowanków OREW tworzą Sekcję Rodziców.

1)     sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową Grupę Koordynacyjną, która ściśle współpracuje z dyrektorem oraz z wydelegowanym do tego celu członkiem Zarządu Koła;

2)     sekcja Rodziców, poprzez Grupę Koordynacyjną, ma prawo zgłaszać dyrektorowi
oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła problemy wynikające z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu, rozwoju OREW oraz rozwoju programu całego PSOUU Koło w Kole;

3)     Zarząd Koła i dyrektor rozpatrują wnioski zgłaszane przez Sekcję Rodziców za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej;

4)     zakres działalności Sekcji Rodziców określa Regulamin Sekcji Rodziców zatwierdzony
przez Zarząd Koła.

                                                              

                                                                   § 12

1. Przepływ informacji pomiędzy organami OREW:

1) Dyrektor OREW przekazuje informacje dotyczące bieżącego porządku pracy, w formie  
     ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na gazetce ściennej w placówce.

 

         §13

We wszystkich przypadkach spornych pomiędzy Dyrektorem i pracownikami OREW, Dyrektorem i rodzicami należy zwrócić się do organu prowadzącego OREW, jeśli dotyczą one spraw organizacyjnych, a do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - jeśli dotyczą spraw pedagogicznych.

 

   Rozdział  4

ORGANIZACJA  OREW

 

§ 14

 

1.    OREW funkcjonuje nie mniej niż 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie
z arkuszem organizacyjnym zatwierdzanym przez organ prowadzący.

2.    Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny OREW na każdy rok szkolny
w terminie do 31 sierpnia, a także w razie zaistniałej potrzeby aneksy do arkusza organizacyjnego w ciągu roku szkolnego.

3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, dyrektor OREW,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, rewalidacyjnych i specjalistycznych.

4.    Organizacja roku szkolnego w OREW odbywa się na podstawie właściwego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

5.    Dyrektor OREW może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w wymiarze do 8 dni, po uprzednim zaopiniowaniu zaproponowanych terminów przez Radę Programową OREW
i zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

6.    Decyzję o przerwie w działalności OREW, a także dodatkowych dniach wolnych
od zajęć edukacyjnych, na wniosek dyrektora skonsultowany z Sekcją Rodziców
a także zaopiniowany przez Radę Programową podejmuje Zarząd Koła.

7.    W okresie przerwy, o której mowa w ust. 6, OREW może organizowaćzajęcia stanowiące rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej za zgodą Zarządu Koła.

8.    W celu zapewnienia wychowankowi podczas pobytu w OREW odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic wychowanka przekazuje dyrektorowi OREW uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka oraz  informuje o przyjmowanych przez wychowanka lekach.

9.    OREW zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych lub indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy.

       § 15

1.  Cele określone w § 4 realizowane są w następujących formach organizacyjnych:

1) grupy wychowawcze, które stanowią:

    a) oddział przedszkolny dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną
      w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną

b) oddziały edukacyjne przeznaczone dla wychowanków z niepełnosprawnością   
 intelektualną w stopniach umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami  
 sprzężonymi;

c) zespoły  rewalidacyjno – wychowawcze przeznaczone dla wychowanków głęboko upośledzonych umysłowo.

2)        dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno -wychowawczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3)    indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjnych lub specjalistycznych;

4)    zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;

5)    innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych.

2.      Dobór wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi do oddziałów edukacyjnych następuje
na podstawie zbliżonego poziomu ich funkcjonowania psychospołecznego.

3. Liczba wychowanków w poszczególnych formach organizacyjnych ustalana jest na      
     podstawie odrębnych przepisów.

4. Grupy wychowawcze, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 prowadzą nauczyciele –  
      wychowawcy grup.

5. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole do każdej z grup
      wychowawczych zatrudnia się opiekuna, który pełni rolę pomocy terapeuty.

6.  Komórkami organizacyjnymi do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej są:

     1) gabinet psychologiczny;

     2) gabinet logopedyczny;

     3) gabinet masażu;

     4) sala rehabilitacyjna;

     5) gabinet hydroterapii                                    

§ 16

1.      W OREW działają Zespoły Terapeutyczne powoływane w danym okresie organizacyjnym przez dyrektora OREW do pracy z konkretnym wychowankiem
dla rozważania, opracowywania i rozstrzygania w granicach specjalistycznych kompetencji spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, metodycznych
i organizacyjnych z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.

2.      W skład Zespołów Terapeutycznych OREW w Kole wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni placówki- logopeda, fizjoterapeuci, nauczyciele-terapeuci, psycholog oraz
w zależności od potrzeb inni specjaliści pracujący z danym dzieckiem.

3.    Zespół Terapeutyczny OREW w Kole ma kompetencje do:

1)     dokonywania specjalistycznej kompleksowej okresowej diagnozy potrzeb
i możliwości wychowanka;

2)     opracowywania dla każdego wychowanka OREW, we współpracy z rodzicami, indywidualnego, kompleksowego programu edukacyjno – terapeutycznego,
bądź indywidualnego programu rewalidacyjno – wychowawczego zgodnego
z rozpoznanymi potrzebami, zaleceniami specjalistów, podstawa programową MEN
oraz orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3)     dokonywania oceny efektów terapii;

4)     dokonywania ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
i indywidualnych programów rewalidacyjno - wychowawczych;

5)     wydawania opinii w sprawie wypisania dziecka z Ośrodka w przypadku,
gdy gwałtowne zachowanie wychowanka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych wychowanków oraz gdy zastosowane inne rozwiązania nie przyniosły zadowalających efektów;

6)  w przypadku w/w sytuacji Zespół Terapeutyczny wyraża swoja opinię na piśmie
i w obecności swojego pełnego składu.

4.    Organizację pracy Zespołu Terapeutycznego określa Regulamin Zespołu Terapeutycznego.

 

            § 17

1.      Dyrektor OREW może tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe, w skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w placówce.

2.      Pracą zespołu problemowo – zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powoływany
przez dyrektora OREW.

3.      Dokumentację zespołów o których mowa w pkt. 1 stanowi:

a)      harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny;

b)      protokoły z posiedzeń zespołu;

c)      sprawozdania i wnioski z pracy zespołu.

4.      Sprawozdania z pracy zespołów przedstawiają ich przewodniczący 1 raz w roku na posiedzeniu Rady Programowej.

5.      Dokumentacja zespołów przechowywana jest w biurze dyrektora OREW.

 

§ 18

1.      W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.

2.      Program, o którym mowa w ust. 1 opracowuje się na, na jaki zostało wydane orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego , nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

3.      W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów.

4.      Program, o którym mowa w ust.3 opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5.      Programy, o których mowa w ust. 1 i 3:

1)    opracowuje, we współpracy z rodzicami  zespół terapeutyczny;

2)    podlegają ewaluacji oraz modyfikacji w kierunku tworzenia nowych szans
  rozwojowych i przystosowawczych;

3)    wymagają pisemnej akceptacji rodziców i zatwierdzenia przez dyrektora;

4)    w określonym zakresie powinny być współrealizowane przez rodziców w domu;

5)    uwzględniają zalecenia zawarte w orzeczeniach poradni psychologiczno-
  pedagogicznej.

6.      OREW pracuje zgodnie z programem wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Programową obejmującym:

1)  działalność opiekuńczą;

2)  edukację prozdrowotną;

3)  edukację ekologiczną;

4)  edukację prospołeczną;

5)  edukację regionalną;

6)  edukację przez sztukę;

7)  profilaktykę niedostosowania społecznego.

7.      W programie wychowawczym OREW uwzględnia się potencjał poszczególnych wychowanków i ich potrzeby wychowawcze.

8.      OREW w porozumieniu z Zarządem Koła realizuje także inne programy niezbędne
do osiągnięcia celów, o których mowa w §5.

 

 

§ 19

1.          Działalność OREW jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.          Dokumentacja OREW obejmuje:

1)   arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Koła;

2)   księgę wychowanków;

3)   ramowe plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;

4)   programy edukacyjno – terapeutyczne oddziałów i programy rewalidacyjno-wychowawcze zespołów;

5)   program wychowawczy;

6)   program profilaktyczny;

7)   tygodniowe rozkłady zajęć oddziałów i zespołów oraz zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych;

8)   protokoły posiedzeń Rady Programowej;

9)   dokumentację pracy zespołów terapeutycznych;

10)    indywidualną dokumentację wychowanków;

11)    dzienniki zajęć oddziałów, zespołów i specjalistów;

12)    wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

13)    dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli;

14)    plany i programy wewnętrznego doskonalenia pracowników;

15)    dokumentację personalną i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;

16)    sprawozdawczość, w tym statystyczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  OREW zobowiązany jest do dokumentowania i archiwizowania pobytu wychowanka poprzez gromadzenie materiałów dokumentujących:

1)   podstawę przyjęcia wychowanka do OREW;

2)   diagnozę oraz badania i czynności uzupełniające;

3)   indywidualne programy;

4)   ocenę postępów w realizacji indywidualnych programów;

5)   ewaluację indywidualnych programów;

6)   inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb placówki.

4.  Za prawidłowe dokumentowanie procesu edukacji i rehabilitacji, terapii i opieki
nad wychowankiem odpowiada wychowawca grupy wychowawczej.

 

§ 20

1.      OREW zobowiązany jest do twórczego poszukiwania innych form, zwłaszcza terapii, edukacji, rekreacji i integrującego włączania wychowanków w życie środowiska, poza siedzibą, w społeczności lokalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych, zwłaszcza przeznaczonych dla grup rówieśniczych.

2.      OREW prowadzi bibliotekę, której zasoby udostępniane są wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez dyrektora OREW.

3.      Biblioteka gromadzi również wydawnictwa w tekście łatwym do czytania.

4.      OREW propaguje czytelnictwo wydawnictw PSOUU, zwłaszcza czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.

5.      OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego
i innego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez dyrektora OREW.

6.      OREW umożliwia przeprowadzenie praktyk zawodowych, badań, zbieranie materiałów do prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, doktorskich lub innych w zakresie prowadzonej działalności, studentom szkół wyższych, na warunkach określonych przez dyrektora OREW.

7.      Dyrektor OREW współpracuje z właściwymi organami gmin spośród których rekrutują się wychowankowie OREW, w celu organizacji dowozów wychowanków do placówki.

 

 

§ 21

1.  W OREW możliwa jest działalność Samorządu Wychowanków.

2.  Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie OREW.

3.  Samorząd Wychowanków działa na podstawie odrębnego Regulaminu.

 

 

§ 22

1.      Zasady oceniania kompetencji, umiejętności i zachowania wychowanków określają „Wewnętrzny System Oceniania” ( WSO) przyjęty przez Radę Programową OREW.

2.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla wychowanków
z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.      Oceny, o których mowa w ust. 2 są przygotowywane przez wychowawcę oddziału edukacyjnego, po uprzednim ustaleniu z Zespołem Terapeutycznym, pracującym z danym dzieckiem.

4.      Wychowawca oddziału edukacyjnego, po konsultacji z Zespołem Terapeutycznym, przygotowując ocenę wychowanka, o której mowa w ust. 2, może zawrzeć w niej wniosek do Rady Pedagogicznej szkoły, do której wychowanek jest zapisany, o przedłużenie okresu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Oceny funkcjonowania wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mają formę pisemną.

6.      Oceny, o których mowa w ust. 5 przygotowywane przez wychowawcę zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, po uprzednim ustaleniu z Zespołem Terapeutycznym pracującym z danym dzieckiem, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

7.      Oceny, o których mowa w ust.2 i ust.5 są udostępniane na koniec pierwszego półrocza
i koniec roku szkolnego każdorazowo rodzicom lub opiekunom dziecka.

 

Rozdział  5

PRAWA  I  OBOWIĄZKI

WYCHOWANKÓW  I  PRACOWNIKÓW  OREW

 

§ 23

1.  W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)   szacunku dla wychowanka;

2)   dbałości o jego dobre samopoczucie;

3)   skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno – terapeutyczno – rewalidacyjno - edukacyjno- wychowawczego;

4)   pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka;

5)   wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;

6)   ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków.

 

2.  We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)     wspierania psychicznego;

2)     dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem;

3)     pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;

4)     wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;

5)     samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW
oraz PSOUU Koło w Kole;

6)     szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji procesu rehabilitacyjno–edukacyjno-wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką.

 

§ 24

1.  Wychowanek OREW ma prawo do:

1)   godnego traktowania, a zwłaszcza: ochrony przed poniżaniem, zachowania intymności
w odpowiednich sytuacjach, traktowania stosownego do wieku itp.;

2)   przestrzegania wobec niego zasad zdrowia psychicznego, w tym: dbania o dobre samopoczucie, możliwość osiągania sukcesów, ochrony przed lękiem, itp.;

3)   ochrony przed jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym i psychicznym, w tym molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym;

4)   do korzystania z profesjonalnie przygotowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu pomocy i do jego ciągłej, równie profesjonalnej realizacji;

5)   uczestnictwa w  zbiorowych formach życia OREW i społeczności lokalnej;

6)   zgłaszania wniosków i skarg oraz wyrażania swoich opinii i niezadowolenia;

7)   zaopatrzenia w sprzęty, materiały i pomoce do zajęć oraz środki pomocnicze umożliwiające mu aktywne, stosowne do możliwości uczestnictwo w różnych formach działalności placówki;

8)   ochrony danych osobowych zgodnie z odrębnymi o ochronie danych osobowych.

 

2.  Wychowanek OREW, w miarę swych możliwości ma obowiązki:

1)   systematycznie uczęszczać na zajęcia;

2)   aktywnie uczestniczyć w realizowaniu – dostosowanego do jego potrzeb kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu;

3)   przestrzegać zasad współżycia społecznego.

3.  Skreślenie z listy wychowanków OREW następuje w sytuacjach:

1) skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
z księgi wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacjiobowiązku szkolnego lub obowiązku nauki lub z chwilą ukończenia wieku, do którego może być prowadzone kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych określonego we właściwych przepisach Ministra Edukacji Narodowej;

2) skreślenie wychowanka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów;

3) skreślenie wychowanka może nastąpić w przypadku drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka powodującego potrzebę stałej opieki medycznej;

    4) skreślenie wychowanka może nastąpić gdy gwałtowne zachowania wychowanka zagrażają zdrowiu i życiu jego i innych dzieci, nie dają się opanować metodami terapeutycznymi (m.in. przez pomoc psychologiczną i psychiatryczną)
oraz gdy zastosowane różne rozwiązania organizacyjno – kadrowe nie przyniosły zadawalających efektów (np. indywidualny opiekun, okresowe izolowanie, zmiana grupy, skrócenie czasu pobytu);

5)  dyrektor OREW powiadamia pisemnie dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, w którym wychowanek mieszka,
bądź dyrektora szkoły przysposabiającej do pracy, do której wychowanek został przyjęty
o jego skreśleniu z księgi wychowanków OREW.

 

 

 

§ 25

1.  W OREW zatrudnieni są pracownicy merytoryczni, administracyjni i obsługowi.

2.  Podstawą zatrudnienia pracowników OREW jest Kodeks Pracy.

3.   Nauczycieli zatrudnionych w OREW obowiązuje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w zakresie przewidzianym w art. 91 b.

4.   Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w OREW jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi odpowiednimi przepisami.

5.   Pracownicy OREW obowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i etyką zawodową.

 

§ 26

1.  Pracownicy OREW maja prawo do:

1)     uzyskania od przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku pracy;

2)     uzyskania od przełożonego wskazówek dotyczących sposobu realizacji powierzonych zadań;

3)     uzyskania wyjaśnień w sprawach za które jest odpowiedzialne;

4)     składania wniosków w zakresie usprawniania działalności placówki i własnego stanowiska pracy;

5)     pozostałe uprawnienia wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.  Nauczyciele OREW mają prawo do:

1)  poszanowania godności osobistej i godności zawodu;

2)  warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno- wychowawczych;

3)  pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora OREW, Rady Programowej, starszych kolegów i instytucji oświatowych;

4)  zgłaszania pod adresem Dyrektora OREW i Rady Programowej postulatów związanych z pracą OREW;

5)  proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania
po akceptacji przez właściwe organa OREW;

6)  swobodnego wyboru form i metod dydaktycznych uznanych przez współczesną pedagogikę;

7)  wyboru programu nauczania oraz podręczników stosownych do możliwości intelektualnych wychowanków;

8)  opracowania własnego programu nauczania, wychowania i stosowania go po zatwierdzeniu przez dyrektora OREW.

3.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
w szczególności: stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
i wychowanie, odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w OREW i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów;

2)   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

3)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka;

4)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

5)  współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania OREW, realizowanego w danym zespole
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

6)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

8)  inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym
lub rekreacyjno – sportowym.

4.  Do zakresu zadań opiekunów należy:

1)   sprawowanie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz programu wielodyscyplinarnych oddziaływań;

 

 

2)   opieka obejmuje w szczególności:

- przemieszczanie;

- czynności fizjologiczne;

- utrzymanie higieny;

- spożywanie pokarmów;

- ubieranie i rozbieranie;

- ochronę przed niebezpieczeństwem;

- opiekę podczas transportu (wyjazdy i wycieczki z podopiecznymi);

3)   wspomaganie nauczyciela prowadzącego grupę i realizującego program edukacyjny, rewalidacyjno – wychowawczy, terapeutyczny, rehabilitacyjny w wykonywaniu wszystkich zadań wynikających z programu pracy z dzieckiem;

4)   sprawowanie opieki nad podopiecznymi w taki sposób aby działania opiekuńcze pozostawały w ścisłej korelacji z działaniami terapeutycznymi, edukacyjnymi założonymi w programie i ustalonymi na posiedzeniach Zespołu Terapeutycznego;

5)   aktywne wspieranie nauczyciela w opracowaniu wieloprofilowej, ponawianej diagnozy dla każdego dziecka;

6)   aktywne wspieranie nauczyciela w indywidualnym programowaniu opartym
o wieloprofilową diagnozę, ocenę dynamiki zmian a także postępy uczestnika;

7)   ochrona danych osobowych podopiecznych;

8)   w szczególnych sytuacjach pozostawanie po godzinach pracy;

9)   wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika placówki.

5.  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych
przez dyrektora OREW wynikających z organizacji placówki.

6.  Szczegółowy przydział poszczególnych obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników na dany rok szkolny określa dyrektor zgodnie z arkuszem organizacyjnym OREW.

§ 27

1. Dla wykonywania prac administracyjno-gospodarczych w OREW zatrudnia się
     pracowników administracyjno-gospodarczych.

2. Obowiązki pracowników określonych w ust. 1 ustala dyrektor OREW.

3. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:

1)   troska o bezpieczeństwo wychowanków  poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp;

2)   rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z „Zakresem czynności”);

3)   przestrzeganie regulaminu pracy;

4)   poszanowanie mienia OREW;

5)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

6)   przestrzeganie tajemnicy służbowej.

4.  Pracownicy administracji i obsługi powinni włączać się w proces wychowawczy OREW.

 

Rozdział  6

ZASADY  PRZYJMOWANIA  WYCHOWANKÓW  DO  PLACÓWKI

 

§ 28

1.    Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

1)   orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno –
      wychowawczych zespołowych lub indywidualnych ,

2)   orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną,

3)   Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

4)   orzeczenie o niepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

2.    Oprócz właściwego dokumentu wymienionego w pkt. 1 wychowankowie OREW realizujący w placówce roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przyjmowani są do placówki na podstawie decyzji odpowiednio dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, zezwalającej na realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

3.    Wychowankowie realizujący kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, tj. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przyjmowani są do placówki na podstawie właściwego dokumentu wymienionego w pkt.1 oraz porozumienia z dyrektorem szkoły przysposabiającej do pracy, do której dziecko zostało przyjęte - określającego warunki realizacji kształcenia poza szkołą na poziomie szkoły gimnazjalnej przysposabiającej do pracy.

4.    Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor.

5.    Decyzja ma formę pisemną.

6.    Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do rejestru wychowanków.

7.    Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu
przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, dyrektora szkoły przysposabiającej do pracy, do której wychowanek został przyjęty.

8.    Postępowanie rekrutacyjne powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.

9.    Możliwe jest przyjęcie wychowanka do OREW w terminach innych niż wymieniony
w pkt.8.

10.    O przyjęciu do OREW wychowanka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor OREW.

 

 

Rozdział  7

ZASADY  SPRAWOWANIA  OPIEKI  NAD  WYCHOWANKAMI

 

§ 29

1.    Zajęcia poza terenem OREW mogą odbywać się tylko za zgodą dyrektora OREW.

2.    Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem OREW sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia i towarzyszący im opiekunowie.

3.    Zasady organizowania wycieczek i wyjść, w tym obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki oraz podstawowe zasady  bezpieczeństwa i opieki nad wychowankami zawarte są w „Regulaminie wycieczek i wyjść grupowych z podopiecznymi” przyjętym przez Radę Programową.

4.    W czasie przerw pomiędzy zajęciami opiekę nad wychowankami sprawuje wychowawca grupy wychowawczej lub opiekun.

5.    W czasie zajęć rewalidacyjnych lub specjalistycznych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia.

 

Rozdział  8

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  WYCHOWANKÓW

 

§ 30

1.  Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków są głównymi partnerami OREW
w realizacji procesu wychowawczego.

2.  Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§ 31

1.  Rodzice mają prawo do:

1)  znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym zespole wychowawczym i OREW;

2)  zapoznania się z obowiązującym w OREW prawem wewnętrznym;

       3)  rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowań, postępów i trudności;

4)  uzyskania informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy OREW.

2.  W celu zapewnienia ścisłej współpracy z OREW rodzice powinni w szczególności:

1)  uczestniczyć we wszystkich spotkaniach z wychowawcą i nauczycielami;

2)  informować na bieżąco wychowawcę o wszystkich istotnych sprawach dotyczących sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej i wychowawczej wychowanka;

3)  wspomagać wychowawców oraz nauczycieli w organizacji imprez i wycieczek;

4)  współpracować z wychowawcą, nauczycielami, specjalistami w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowanków;

5)  podejmować działania na rzecz OREW.

3.  Współpraca OREW z rodzicami wychowanków może odbywać się w następujących formach:

       1) zawarcia kontraktu między rodzicem a nauczycielem

2)  spotkania robocze (zebrania);

3)  spotkania z ekspertami, specjalistami w sprawach wykraczających poza kompetencje
i możliwości nauczyciela;

4)  spotkania, prelekcje, konferencje, szkolenia organizowane w celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców;

5)  konsultacje indywidualne nauczycieli, specjalistów z rodzicami;

6)  wizyty dyrektora, nauczyciela, pielęgniarki w środowisku domowym wychowanka;

7)  kontakty korespondencyjne, w tym prowadzone w „zeszycie korespondencji”;

8)  kontakty telefoniczne.

 

Rozdział  9

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 32

1.    Propozycje zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie OREW przygotowuje dyrektor
i przedstawia go  Radzie Programowej w postaci projektu zmian.

2.    Projekt zmian w Statucie przyjmuje Rada Programowa OREW.

3.    Po przyjęciu projektu zmian w Statucie przez Radę Programową dyrektor OREW przedstawia projekt Zarządowi Terenowego Koła PSOUU w Kole.

4.    Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Zarząd Terenowego Koła PSOUU w Kole ul. Wojciechowskiego 21a

5.    Dyrektor OREW po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.

6.    Statut OREW obowiązuje wszystkich członków społeczności OREW – nauczycieli, opiekunów, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

7.    Sprawy organizacyjne i inne nieuwzględnione w niniejszym Statucie, a określające zasady
i porządek funkcjonowania, są ujęte w regulaminie OREW - określenie obszaru działania, dni i godzin funkcjonowania, zasad korzystania, sposobu zgłaszania skarg, wniosków
i innych.

8.    Regulamin OREW opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi Koła.

9.    Propozycje zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie OREW przygotowuje dyrektor
i przedstawia go do zatwierdzenia przez Zarząd Koła , po uprzednim przyjęciu projektu zmian przez Radę Programową placówki.

 

Załącznik do Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego:

Wewnętrzny System Oceniania

 

 

 

 

Tekst ujednolicony z dnia 31.08.2015r.

 

Niniejszy Statut OREW w Kole przyjęto uchwałą Zarządu Terenowego Koła
nr ……………………… z dnia…………..….….. i obowiązuje od dnia przyjęcia.

 

 

Zarząd Terenowego Koła PSOUU w Kole

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586