PSONI - Koło w Kole

Regulamin OREW

REGULAMIN

OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

w KOLE ul. Wojciechowskiego 21a

 

1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, zwany dalej OREW, jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole, działającą na podstawie Statutu OREW.

2. Ośrodek Przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku  życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej odpowiednich warunkach i z opieka dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku (§ 2 Statutu).

3. OREW kieruje dyrektor, którego powołuje Zarząd Koła.

4. OREW funkcjonuje w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Na wniosek rodziców godziny mogą ulec zmianie, jednak nie mniej niż 8 godzin.

5. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jest ,,dniem otwartym” dla rodziców lub po uzgodnieniu z wychowawcą lub konkretnym specjalistą inny ustalony  indywidualnie.

6. Przyjęcia dzieci do OREW odbywają się na zasadach określonych w Statucie (§ 28).

7. Wychowanek może korzystać z dożywienia, którego koszty pokrywane są z dobrowolnej składki.

8. O planowanej nieobecności dziecka w OREW (hospitalizacja, pobyt na oddziale rehabilitacji, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym) rodzic zobowiązany jest powiadomić dyrektora  placówki.

9.  Po hospitalizacji lub przebytej chorobie dziecka rodzic jest zobowiązany powiadomić wychowawcę lub pielęgniarkę OREW oraz przedłożyć usprawiedliwienie nieobecności. Zobowiązany jest również do poinformowania o każdej zmianie leków (szczególnie psychotropowych) zlecanych przez lekarza.

10. Skargi i wnioski rodzice zgłaszają bezpośrednio dyrektorowi OREW.

11. Wszystkie informacje dla rodziców przekazywane są pisemne, na tablicy ogłoszeń, na stronie www.

 

Przyjęto jako załącznik do Statutu Uchwałą Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole Nr 16/17 z dnia 01.09.2015.

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586