PSONI - Koło w Kole

O nas

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, prowadzoną przez PSONI Koło w Kole, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają kompleksowej i wielodyscyplinowej pomocy. Ośrodek czynny jest w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:

 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonym niepełnosprawnościami,
 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie: potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • woli rodziców wyrażonej na piśmie,
 • orzeczenia o niepełnosprawności.

Ośrodek umożliwia dzieciom  niepełnosprawnym spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, terapię w grupie i zajęcia indywidualne,  kontakt z rówieśnikami , środowiskiem społecznym,  rehabilitację , rekreację .

Działalność OREW  obejmuje w szczególności:

 • edukację;
 • rehabilitację;
 • terapię;
 • opiekę;
 • wsparcie  psychiczne  rodzin i podnoszenie ich kompetencji wychowawczych i społecznych;

Zadania OREW realizowane są w następujących formach:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • wychowanie przedszkolne;
 • roczne przygotowanie przedszkolne;
 • szkoła podstawowa;
 • przysposobienie do pracy;
 • zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze;
 • grupowe, wyjazdowe formy edukacji, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji;

Poszczególne zespoły terapeutyczne obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  poziomu funkcjonowania. Realizują harmonogram zajęć, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Dla każdego wychowanka konstruowane są Indywidualne Programy Terapii uwzględniające jego możliwości i potrzeby. Zajęcia mają charakter zarówno grupowy jak i indywidualny. Zajęcia grupowe prowadzi nauczyciel – terapeuta, jak również muzykoterapeuta. Zajęcia indywidualne prowadzą: psycholog, neurologopeda - logopeda, kynoterapeuta, fizjoterapeuci, terapeuta SI.

Wychowankowie dowożeni są do ośrodka transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka dziecko. Placówka także posiada bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586